• Magyar Baptisták Világszövetsége

  „Mi, a világ minden táján élő magyar baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a Magyar Baptisták Világszövetségét. Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a teljes Szentírást tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének, összhangban az egyetemes keresztény hitvallásokkal (apostoli hitvallás és nicea-konstantinápolyi hitvallás), valamint a Baptista Világszövetséghez tartozó gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és szabályaival.

  A Magyar Baptisták Világszövetségének célja: hitünk elmélyítése, közös missziói tevékenységünk előmozdítása, összetartozásunk megvallása és erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.” Részlet a MABAVISZ alapszabályának bevezetéséből

   

 • A Magyar Baptisták Világszövetsége története

  Írta: Dr. Mészáros Kálmán

  A reformáció 500. jubileumi esztendejében tisztelettel és hálaadással emlékezünk meg Isten nagy tetteiről, amelyeket a Kárpát-medence népei között vitt végbe a magyar baptista hithősök élete és hűséges szolgálata által.

  Amint az ismeretes, a reformáció időszakában jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódainak valljuk magunkat. A történelmi Magyarország területére 1523-ban érkeztek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek.

  A népegyházi protestáns hittestvéreiktől a baptistákat az különbözteti meg, hogy csecsemőkeresztség helyett, a bibliai eredeti gyakorlathoz visszatérve, a hitüket önként felvállaló felnőtteket – Jézus példáját és parancsát követve – vízben való teljes alámerítéssel keresztelik meg. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is, mivel a baptista kifejezés a hitvalló keresztségre, azaz bemerítő gyakorlatukra utal.

  Hazánkban a reformációt követő kegyetlen üldözés és számkivetés után, 1846-ban indult meg újból, szervezettebb formában a modern kori baptista misszió, amely ígéretes fejlődésnek indult az akkor egységes történelmi Magyarország minden szegletében. Rendkívüli lelkesedés és növekedés volt jellemző a baptista közösségre az első évtizedektől kezdve annak ellenére, hogy a hatalommal összeszövetkező népegyházak sokszor agresszívan és ellenségesen léptek fel a szerveződő gyülekezetek tagjaival szemben.

  Hosszú hányattatás és üldözések után a magyar állam 1905-ben ismerte el törvényesen bevett felekezetként a baptistákat, ami újabb lendületet adott a missziónak. Ezt követően indult meg a szervezett magyar baptista teológiai képzés is Budapesten. Sajnos az első világháborút lezáró igazságtalan trianoni békediktátum az ezeréves történelmi Magyarország kétharmadát a szomszédos új államalakulatok (Szlovákia, Kárpátalja, Románia, Szerbia, Horvátország, Ausztria) területéhez csatolta. Ezzel együtt a magyar baptisták fele is a határon túlra került.

  Újból kellett szervezni a baptista missziót, nemcsak az anyaországban, de a szomszédos országok területén is. A világháborúk, forradalmak, az elmúlt évszázad embertelen önkényuralmi rendszerei nem kedveztek a baptista missziónak sem. Emiatt sokan kényszerültek szülőföldjük elhagyására nemcsak az anyaországból, de az elcsatolt országrészekből is. Így jelentős létszámú magyar baptista diaszpóra jött létre a tengerentúlon Amerikában és Ausztráliában is.

  Legelőször az ateista diktatúra kelet-európai bukása után, 1992. augusztus 22–23. között nyílt lehetőség arra, hogy világtalálkozót szervezzenek a magyar baptisták az anyaország fővárosában, Budapesten az Olimpiai Csarnokban, majd másnap a magyar baptisták Sion-hegyén, Tahi Táborban. A találkozó jelmondata „A reménységben örvendezők legyetek!” (Róm 12,12) bibliai igevers volt. Az eseményen mintegy 3100 fő vett részt határon innen és túlról. Ez egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy sok évtizedes elszakítottság után végre egy ilyen nagy méretű konferencián ünnepeljék együtt a Krisztusban nyert reményteljes jövőt a különböző országokban és kontinenseken élő, magyarul beszélő baptisták.

  Dr. Viczián János, a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) akkori elnöke, és dr. Haraszti Sándor, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség (ÉAMBSZ) tiszteletbeli elnökének kezdeményezésére már az első világtalálkozó szervezése során felmerült a magyar baptisták világméretű, szervezettebb összefogásának gondolata. Többévi előkészítés után Nagyváradon alakult meg 1997. május 15-én hivatalosan a Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ), amelynek első elnöke Mike Béla, a Romániai/Erdélyi Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének (RMBGYSZ) akkori elnöke lett.

  Ekkor fogadták el a világszövetség alapszabályzatát és logóját. Megállapodtak arról is, hogy a világszövetség Budapesten, Nagyváradon és New Yorkban tart fenn képviseletet. Ezzel együtt meghatározták a tagszövetségek választott tisztségviselőiből álló elnökség tagjait, a világszövetség elnökének és alelnökeinek kétévenkénti váltását paritásos alapon. Ennek alapján az elmúlt 25 esztendőben a következő vezetők álltak a Magyar Baptisták Világszövetségének élén 1992–2017 között:

  • 1992-től dr. Viczián János és dr. Haraszti Sándor tiszteletbeli alapítók
  • 1997-től Mike Béla, az RMBGYSZ elnöke
  • 1999-től dr. Almási Mihály, az MBE elnöke
  • 2000-től Kulcsár Sándor, az ÉAMBSZ elnöke
  • 2002-től dr. Simon József és dr. Borzási István RMBGYSZ-elnökök
  • 2004-től dr. Mészáros Kálmán, az MBE elnöke
  • 2006-tól dr. Herjeczki Géza, az ÉAMBSZ elnöke
  • 2008-tól dr. Gergely István, az RMBGYSZ elnöke
  • 2010-től dr. Mészáros Kálmán, az MBE elnöke
  • 2012-től dr. Herjeczki Géza, az ÉAMBSZ elnöke
  • 2014-től dr. Simon József és Pardi Félix RMBGYSZ-elnökök
  • 2016-tól Papp János, az MBE elnöke

  A következőkben a világszövetség alapdokumentumából idézek részleteket: „Mi, magyar baptisták, arra szövetkeztünk itt az óhazában, a határon túl és messze túl az óceánon, hogy ezzel az üzenettel az ajkunkon vigasztaljuk népünk megkeseredett szívét, emeljük fel tekintetét az örökkévaló értékek, Isten országának el nem múló világa felé. Azzal a célkitűzéssel kötöttünk szövetséget a politikai határok leomlása után, hogy a határokon átívelve segítjük egymást az üdvözítő üzenet bátor hirdetésével és megélésével.

  Fogadalmunk így szólt: »Mi, a világ minden táján élő magyar baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a Magyar Baptisták Világszövetségét. Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a teljes Szentírást tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének, összhangban az egyetemes keresztény hitvallásokkal (apostoli hitvallás és nicea–konstantinápolyi hitvallás), valamint a Baptista Világszövetséghez tartozó gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és szabályaival. A Magyar Baptisták Világszövetségének célja: hitünk elmélyítése, közös missziói tevékenységünk előmozdítása, összetartozásunk megvallása és erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.«”

  Ezért tartottuk fontosnak mind ez ideig azt is, hogy nagy testvéri világtalálkozókat szervezzünk, ahová mindannyian szívesen eljöhetnek a világ minden pontjára szétszóródott magyar baptisták. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a tagszövetségek vezetői rendszeresen találkozzanak, hogy megoszthassuk egymással örömeinket és gondjainkat, terveket készíthessünk és együtt kérjük Isten áldását a magyar baptista misszióra.

  A rendszeres információcserét is fontosnak látjuk. Ezért számolunk be lapjainkban – Békehírnök, Szeretet, Evangéliumi Hírnök – rendszeresen a hazai és elszakított országrészekben végzett missziómunka eredményeiről, gondjairól, felhívásokat intézve egymás megsegítésére. Így próbálunk segítséget nyújtani a szétszórtságban élő, olykor igen nehéz anyagi körülmények között szolgáló testvéreinknek. Katasztrófák esetén pedig, mint például a tiszai árvíz, a délszláv háború, nemzetiségi elnyomás, vallásszabadság megsértése esetén különösen is figyelemmel kísértük testvéreink sorsát, és minden más – szeretetszolgálati és közegyházi – jószolgálati eszközeinkkel igyekszünk segíteni egymást. Imaházépítés, misszióközpont-felújítás, missziómunkások anyagi támogatása terén is segíteni szeretnénk a jövőben, ahogyan ezt az elmúlt évtizedekben is tettük. Sőt arra is ígéretet tettünk, hogy a Lélek egysége legyen meghatározó közöttünk, szemben bármiféle széthúzást kezdeményező erővel.

  A Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját az ezredforduló történelmi pillanatát megragadva a határon túl, Nagyváradra hirdettük meg 2000. augusztus 11–13. között. A Nagyváradi Városi Sportcsarnokban mintegy 5000 fő sereglett össze a háromnapos konferenciára. Nagyrészt Erdélyből és Magyarországról vettek részt a találkozón, de szép számban jöttek Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Amerikából és Ausztráliából is. A nagyváradi találkozó alaptémáját az „Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés” újszövetségi ige határozta meg. A sportcsarnoki rendezvénnyel párhuzamosan mintegy ezer magyar baptista fiatal találkozott a Nagyváradi Immánuel Baptista Templomban, hogy külön is áttekintsék a fiatalabb generáció missziós kérdéseit.

  A Magyar Baptisták III. Világtalálkozójára a magyar protestantizmus fellegvárában, Debrecenben került sor 2006. augusztus 4–6. között. A város legújabb sportlétesítményében, a 8000 ülőhelyes Főnix Csarnokban ünnepeltünk együtt a „Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet” bibliai üzenet fényében. Ezzel párhuzamosan a Kölcsey Művészeti Központban, a debreceni Nagytemplom előtti főtéren és a város különböző pontjain tartottunk énekes, zenés evangelizáló és hívogató alkalmakat. Ezzel párhuzamosan a magyar baptista fiatalok egy héten át együtt konferenciáztak a Debrecen melletti Dorcas Táborban.

  Ez a város a reformáció kora óta mindig fontos szerepet töltött be a magyar kereszténység megújulásában, valamint a nemzeti függetlenség kivívásában és ébren tartásában. A város földrajzi elhelyezkedése is kedvezőnek ígérkezett arra, hogy itt rendezzük meg a magyar baptisták világtalálkozóját, hisz közelebb fekszik a szomszédos országok magyarlakta vidékeihez és baptista népéhez. Ennek volt köszönhető, hogy ezen a debreceni világtalálkozón közel 6500 magyar baptista vett részt az egész világról.

  Talán ez a tapasztalat indította a világszövetség vezetőit most ismét arra, hogy a reformáció 500. és Kornya Mihály halálának 100. jubileumi évében ismét Debrecen legyen a Magyar Baptisták 4. Világtalálkozójának a helyszíne. Hisszük, hogy ezeken a világméretű találkozásokon a Szentlélek egyesítő és megújító erejét megtapasztalva a magyar baptisták még odaszántabban fogják a Jézus Krisztustól kapott nagy misszióparancsot beteljesíteni: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

  Legyen mindezért Istené a dicsőség!

  Megjelent a Magyar baptisták, baptista magyarok című kiadványban (Baptista Kiadó, Budapest, 2017)

 • Hírek a MABAVISZ életéből

   

  MABAVISZ tanácsülés a Egrespatakon

  Romániában, Egrespatakon lett megrendezve 2024 március 7-10. között a MABAVISZ tanácsülés. A hat tagszövetség, (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, Észak Amerika és Ausztrália, valamint Magyarország) képviselői beszámoltak a misszió munkában tapasztalt áldásokról és kihívásokról. Ezek imatémákat adtak, amikért együtt imádkoztunk. További témák voltak a közös missziómunka lehetőségeinek áttekintése, missziómunkások támogatása, Kornya díj megítélése, valamint az Európában tapasztalható lelki, szellemi hatások áttekintése. Több beszámolóban elhangzott, hogy főleg a szórványban, óriási szükség lenne misszió munkásokra!!! Döntés született arról, hogy Erdélyben 2025-ben MABAVISZ lelkipásztor találkozó lesz. A MABAVISZ vezetése is megújult, hiszen az elnöki szolgálat kétéves ciklusonként változik. Papp János után a MABAVISZ új elnöke a következő két évben, Püsök Dániel lesz. A két alelnök Papp János és Borzási Pál. A főtitkári szolgálatot Durkó István átadta Raina Ottónak. Vasárnap a környékbeli gyülekezetek istentiszteletein szolgáltak a MABAVISZ képviselők. Köszönet az erdélyi testvérek szeretetteljes vendéglátásáért!

  Durkó István MABAVISZ főtitkár

   

   

   

  MABAVISZ tanácsülés a szerbiai Szabadkán

  Szabadkán lett megrendezve 2023 június 15-17. között a MABAVISZ tanácsülés.
  A hat tagszövetség, (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, Észak Amerika és Ausztrália, valamint Magyarország) képviselői beszámoltak a misszió munkában tapasztalt áldásokról és kihívásokról. Ezek imatémákat adtak, amikért együtt álltunk az Úr elé.  További témák voltak a közös missziómunka lehetőségeinek áttekintése, missziómunkások támogatása, Kornya díj megítélése, valamint az Európában tapasztalható lelki, szellemi hatások áttekintése. Több beszámolóban elhangzott, hogy misszió munkásokra van szükség! Döntés született arról, hogy az Ukrajnában felrobbantott gát miatt menekülőket közösen segítjük és az Ukrán Baptista Szövetségnek levelet írunk, amiben az anyagi támogatáson túl, biztosítjuk őket a szeretetünkről és az imatámogatásról. A Baptista 500 eseménysorozat részeként Csantavéren emléktábla avatásra került sor, majd történelmi megemlékezés következett az Anabaptista elődökről. Nagy Tibor lelkipásztor lelkesen mutatta be a csantavéri imaházban helyet kapott Biblia múzeumot, ami egyedülálló gyűjtemény a maga nemében. Egy rövid városnézés is szerepelt a programban, hiszen Szabadkán nagyon sok történelmi emlék van. Vasárnap a helyi gyülekezetek istentiszteletein szolgáltak a
  MABAVISZ képviselők.
  Nyúl Zoltán és Nagy Tibor lelkipásztorok és a délvidéki testvérek nagyszerű vendéglátók voltak, köszönet a munkájukért!
  Durkó István MABAVISZ főtitkár

  MABAVISZ tanácsülés a Felvidéken

  A magyar baptista közösségek vezetői találkoztak a szlovákiai Szentpéteren 2022. május 26-27-én. A szövetségek vezetői beszámoltak a gyülekezetek és különféle szolgálatok életéről, az elmúlt év tapasztalatairól. Külön figyelmet szenteltek az ukrajnai menekültek fogadásával, ellátásával kapcsolatos tapasztalatoknak.

  Pénteken találkoztak a Szlovák Baptista Szövetség vezetőivel is.

  A péntek esti istentiszteleten a MABAVISZ által alapított Kornya-díjat is átadták – ebben az évben – Both József lelkipásztornak, valamint a vezetői szolgálat átadására is sor került. Pardi Félix (RMBGYSZ elnök) szolgálatát Papp János (MBE elnök) folytatja a következő két évben a MABAVISZ  élén.

  Az áldásos találkozót követően a jelenlevők a következő jubileumi év jegyében, az 500 év, 500 fa program részeként elültettek egy fát a szentpéteri imaház udvarán.

  _______________________________________________________________

  MABAVISZ tanácsülés 2021 augusztus 16. Budapest

  ….buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma,… Zsid 3:13

  A kapcsolatok megerősítésére egymás buzdítására szólít fel bennünket az ige! Ezt tettük a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) tanácsülésen, ahol mind a hat tagszövetség képviselői jelen voltak. (Észak- Amerika és Ausztrália, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Magyarország)

  Papp János házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, majd Pardi Félix MABAVISZ elnök áhítatában a Zsid.3:7-19. alapján arra bátorított, hogy vigyázzunk a szívünkre és segítsük egymást, mert nehéz időkben élünk! Jó volt együtt, egymásért imádkozni!

  A MABAVISZ elkötelezett abban, hogy a szórványban élő magyar baptistákat támogassa. Ennek egyik fontos eleme, hogy Kelemen Szabolcs misszionáriust a MABAVISZ misszionáriusaként támogatjuk, hogy Kárpátalján élhessen a családjával és szolgálhasson. Az ő írásos beszámolóját elfogadtuk és a továbbiakban is mellette akarunk állni.

  A tagszövetségek beszámolóiból kiderült, hogy főleg a kisebb szórványban élő testvéreinknek nagyobb veszteséget okozott a pandémia, amit még tetéz, hogy Kárpátajáról és Délvidékről a gazdasági nehézségek miatt az elvándorlás olyan méreteket öltött, hogy jelentősen meggyengültek a gyülekezetek. Akik ezekben az országokban szolgálnak példásan, hithősként végzik a munkát, aminek van is eredménye, vannak megtérők. Kiderült, hogy Szlovákiában – Felvidéken az okkultizmus erősödik, ilyen jellegű programokon fesztiválokon sok ezer ember jelenik meg. Ezzel szemben indul egy Biblia misszió. Több ezer darab Szentírást fognak testvéreink az embereknek ajándékozni. Erdélyi Szövetségben sok áldást adott Isten, táborokban megtéréseket, de szükség lenne több elhívott szolgálóra, lelkipásztorra. Észak – Amerika és Ausztrália magyar nyelvű gyülekezeteiben a pandémia alatt is tudott folytatódni a misszió, nem voltak nagy veszteségek. Sőt testvéreink elől járnak abban, hogy anyagilag támogassák a szórványban működő missziót. Magyarországon több gyülekezeti és egy új székház építése is a befejezéshez közeledik. Intézményeinkben erősödik a missziós jelenlét közben egy új gyülekezet is csatlakozott a szövetségünkhöz, igy már Nagykanizsán is jelen vagyunk. A cigány misszióban is történt lelkipásztor avatás, amiért hálásak vagyunk.

  Néhány döntés is született a misszió támogatásáról, amit a következő időszakban megvalósítunk.

  A beszámolók is figyelmeztettek bennünket, hogy nehéz időket élünk, sok a kihívás. Hittel és Szentlélekkel teljes emberekre, gyülekezetekre van szükség, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni.  A jelen lévők: Pardi Félix, Papp János, Dr.Gergely István, Varga László Ottó, Durkó István, Nyúl Zoltán, Nagy Tibor, Dóczé Bálint, Nagy Csaba, Téglási Lajos valamennyien ezért imádkoztunk.

  A következő MABAVISZ tanácsülés, ha Isten megtart bennünket Szlovákiában lesz 2022-ben!

  Durkó István

  MABAVISZ főtitkár

  __________________________________________________________________

  Kornya-díj 2020

  A Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) által alapított Kornya Mihály-életműdíjat 2020-ban a 95 éves Kovács Géza lelkipásztor kapta. 2020.10.28.

  Papp János MABAVISZ-alelnök és Durkó István MABAVISZ-főtitkár személyesen adták át Kovács Géza bácsinak budafoki otthonában a díjat.

  A MABAVISZ-tagszövetségek képviselői a világ különböző pontjáról online módon kapcsolódtak be a meghitt ünnepségbe, és méltatták Géza bácsi szolgálatát. A Kovács család néhány tagja is részt vett a díjátadáson. A díjazott hálásan és meghatódva köszönte meg az elismerést és a szeretetet.

  _________________________________________________________________

  MABAVISZ-tanácsülés – online

  A COVID-járvány miatt online tanácsülést szerveztünk 2020. október 15-én. Mind a hat tagszövetség képviselői jelen voltak a megbeszélésen. Dr. Gergely István elnök (USA), Papp János alelnök (Magyarország), Pardi Félix alelnök (Románia), Durkó István főtitkár (Magyarország), valamint Borzási Pál – Erdély (Románia), Dóczé Bálint – Felvidék (Szlovákia), Nagy Csaba – Kárpátalja (Ukrajna), Nyúl Zoltán és Nagy Tibor – Délvidék (Szerbia). 2020.10.28.

  A tagszövetségek beszámolóiból kiderült, hogy mindenütt váratlan és nehéz helyzetet teremtett a járvány, de sok örömteli áldott megtapasztalást is megoszthattunk egymással. Az elnökség átadására is sor került. Dr. Gergely István (USA) átadta az elnökséget Pardi Félixnek (Erdély). A továbbiakban a két alelnök Papp János és dr. Gergely István, valamint a főtitkár Durkó István. Az új elnök szolgálatára áldást kértünk imában.

  A találkozó ünnepi része volt a Kornya-díj átadása, amit ez évben Kovács Géza lelkipásztor kapott.

  A járvány miatt ezt sem tudtuk a megszokott istentiszteleti keretek között megtartani. Papp János és Durkó István személyesen mentek el a 95 éves Kovács Géza bácsi budafoki otthonába. Ott a MABAVISZ-képviselők online módon bejelentkeztek és méltatták Géza bácsi szolgálatát. A díjat Papp János adta át, majd Durkó István imádkozott Géza bácsiért. A Kovács család néhány tagja is részt vett a díjátadáson. A díjazott hálásan és meghatódva köszönte meg az elismerést és a szeretetet.

  _________________________________________________________________

  Nyilatkozat

  Édesanya és édes anyanyelvünk. Duna, Tisza, István király, Hunyadiak, Kossuth, Petőfi és Kölcsey. Kolozsvár, Szabadka, Kassa és Munkács… Magyarok és magyar történelem. Küzdelem, értékek, hősök és emlékek. Mindez összeköt bennünket.

  Mi, magyar baptisták is részesei vagyunk népünk történelmének. A XVI. századtól kezdve elődeink, az anabaptisták, majd a XIX. századtól kezdve a modern kori baptista gyülekezeteink hitükkel, szolgáló életükkel, nemzetközi kapcsolataikkal Isten áldását igyekeztek továbbadni népünknek. Bennünket is fájdalmasan érintett a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum okozta szétszakítottság, hisz az addig egységes magyar baptista közösség nagyobbik része más nemzetek baptista szövetségeihez került, és újra kellett építeni a lelki és a közösségi életet. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt száz év viharai és változásai közepette is megmaradtak ezek a közösségek, sőt újak jöttek létre a világ számos pontján. A Magyar Baptisták Világszövetsége 1992-es megalakulásával azt a hitet és közös törekvést jelenítette meg, hogy bár az államhatárok elválasztanak bennünket, de Krisztusba vetett hitünkben és magyarságunkhoz való ragaszkodásunkban egyek vagyunk, egymást támogatjuk.

  Most, amikor a 100 évvel ezelőtti nemzeti tragédiára gondolunk, azért imádkozunk, hogy Isten tartsa meg népünket, segítse határokon átnyúló lelki és közösségi törekvéseinket, és áldja meg magyar nemzetünket. Bennünket, magyar baptistákat pedig tegyen „sóvá és világossággá”. Azaz értékhordozóvá, értékek megőrzőivé, és útkereső világunkban igazodási ponttá. Az evangélium által élő és azt bátran hirdető hívőkké. Olyan emberekké, akikről Jézus Krisztus így beszélt:

  „Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,15–16)

  A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége:

  Dr. Gergely István elnök (USA)

  Pardi Félix alelnök (Erdély)

  Papp János alelnök (Magyarország)

  Durkó István főtitkár (Magyarország)

   

  Detroitban ülésezett a Magyar Baptisták Világszövetsége

  2019.03.15.

  Detroitban tartotta tanácsülését a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) elnöksége. Ez alkalomból 2019. március 15-én, pénteken este 7 órától ünnepi istentiszteletet tartottak, ahol a világszövetség tagszövetségeinek vezetői szolgáltak köszöntéssel és igei üzenettel. Március 17-én, vasárnap Papp János egyházelnök-lelkipásztor (Magyarországi Baptista Egyház) testvér szolgált a Detroiti Magyar Baptista Gyülekezetben.

  Kárpátalján ülésezett a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége

  2018.05.13.

  A MABAVISZ évente esedékes ülését tartottuk Kárpátalján, amin a magyarországi közösséget Papp János egyházelnök, Durkó István missziói igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár testvérek képviselték.

  A jelen lévő szövetségi képviselőkkel együtt beszámolókat hallgattak meg, áttekintették az egyes tagszövetségek helyzetét, munkáját. Kiemelt figyelmet kapott a vendéglátó Kárpátalja testvérisége. Találkoztak az ottani misszionáriusokkal, a helyi lelkipásztorokkal és az Ukrán Baptista Szövetség kerületi vezetőjével, Ivan Kondorral is.

  A találkozó alkalmából – az alapszabályzat szerint – megtörtént az elnöki szolgálat átadása is. Így a következő két esztendőre dr. Gergely István elnök (Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség) vezeti a Magyar Baptisták Világszövetségének munkáját. A jelenlevők megköszönték a magyarországi baptistáknak a MABAVIT 4 megszervezését, a támogatásokat és a mindenféle segítséget.

  Vasárnap, 13-án délután Beregszászon evangelizációs összevont istentiszteletre került sor, melyen Durkó István MBE-missziói igazgató (MABAVISZ-főtitkár) szolgált.

  Imádkozzunk a magyar baptisták világszerte folyó szolgálatáért, a lelki munkásokért, köztük a kárpátaljai misszionáriusokért is!

  Baptista ajándékcsomagok debreceni újszülöttek családjainak

  2017.08.03.

  Augusztus 3-án újszülött csecsemő édesanyjának adott át ajándékcsomagot Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a Magyar Baptisták 4. Világtalálkozója alkalmából.

  A Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) ezekben a napokban, augusztus 4–6. között tartja világtalálkozóját a debreceni Főnix Csarnokban. A konferencia jelmondata: „Valami új született!” Ennek okán vitték és viszik a hét napjain a baptista egyház és a Baptista Szeretetszolgálat ajándékcsomagjait debreceni önkéntesek az ezekben a napokban Debrecenben született gyermekek családjainak a MABAVISZ elnöksége nevében a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára és a Kenézy Gyula Kórházba.

  MABAVISZ találkozó a Vajdaságban

  2015.05.29.

  A Magyar Baptisták Világszövetsége 2015 május 15 és 17-e között tartotta idei ülését, a Szerbiai Vajdaságban. A találkozón élménybeszámolók hangzottak el a különböző országok magyar gyülekezeteiben zajló missziós munkáról.

  A megbeszélésen többek között két fontos döntés is született a jövőt illetően. 2017-ben Magyarországon, Debrecenben lesz egy újabb világtalálkozó megrendezve. A másik döntés a MABAVISZ főtitkári tisztség megújításáról szólt.  Kovács József főtitkár mandátuma lejárt, így választásra került sor és Durkó Istvánt a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója lett megbízva ezzel a szolgálattal.

  A MABAVISZ 2010-ben Kornya díjat alapított, hogy kitüntesse a A Kárpát-medence területén és a szórványban fáradozó kiemelkedő és példamutató magyar baptista missziómunkásokat. Ez évben a Kornya díj átadására a Szabadkai új városházán került sor, ahol a MABAVISZ vezetői Kulcsár Sándor lelkipásztornak adták át a díjat, aki meghatódottan fejezte ki a köszönetét.

  Záró eseményként Szabadkán a régi városháza dísztermében került megrendezésre a Szegedi Gospel Kórus koncertje, ahol Pardi Félix MABAVISZ elnök hirdette az igét a jelentős számú hallgatóság előtt. A MABAVISZ találkozó kiemelt vendége volt Toma Magda az Európai Baptista Szövetség képviseletében. Toma Magda a Horvát Baptista Szövetség elnöke, aki üdvözletett adott át és bemutatta az EBF munkáját.

  A MABAVISZ továbbra is fontos küldetésének tartja, hogy támogassa a magyar nyelvű baptista lelkipásztorokat, missziómunkásokat és gyülekezeteket. Ebben a küldetésben a Vajdaságban megrendezett találkozó egy újabb előrelépés volt. Köszönet illeti a házigazdák két vezetőjét Nyúl Zoltánt és Nagy Tibort, valamint a vajdasági baptista testvéreinket, akik nagyszerű vendéglátók voltak.

  A MABAVISZ találkozó résztvevői Kishegyesre is ellátogattak, ahol imaházátadásra került sor. Itt Papp János MABAVISZ alelnök lendületes igehirdetésében további misszióra buzdította a nagy számú hallgatóságot. Emberek álltak az ajtóban, az előtérben, és volt, aki nem fért be az új imaházba.  A vajdasági misszió egy jelentős állomása volt ez az esemény.

  Archív hírek

  http://www.evangeliumihirnok.net/Mabavisz.html

 • A MABAVISZ által alapított Kornya Mihály-díj

  A Magyar Baptisták Világszövetsége Kornya Mihály-díjat alapított Kornya Mihály emlékezetére 2010-ben.

  Kornya-díjban részesültek:

  Füredi Kamilla – posztumusz Kornya-díjat kapott 2017-ben
  Dr. Eric Barrett és Rosemary Barrett házaspár – 2017
  Kulcsár Sándor lelkipásztor
  Az első Kornya-díjas: id. Veress Ernő lelkipásztor – 2010

 • Rendezvények

  MMABAVISZ vasárnap minden év február első vasárnapja, ahol sok száz gyülekezetben a világ különböző pontjain imádkozunk egymásért
  MABAVIT – Magyar Baptisták Világtalálkozója

  MABAVIT 2017 – Debrecen

  Összefoglaló videó
  https://www.youtube.com/watch?v=qxJTcSTvpm4&t=3s

  2017. augusztus 4., péntek
  https://www.youtube.com/watch?v=ITpJ00ajgCE

  2017. augusztus 4., péntek esti dicsőítés
  https://www.youtube.com/watch?v=ClxjXDVn0jA

  2017. augusztus 5., szombat délelőtt
  https://www.youtube.com/watch?v=AfP2ze28bRc

  2017. augusztus 5., szombat délután
  https://www.youtube.com/watch?v=qf_tfbk_GNg

  2017. augusztus 6., vasárnap délelőtt
  https://www.youtube.com/watch?v=9nPqsXVyWDk

   

  A Magyarországi Baptista Egyház szolgálatainak bemutatása – 2017

  https://youtu.be/uMFZXQ5eR54

   

  MABAVIT – Debrecen – 2006

  http://www.evangeliumihirnok.net/Mabavit3.html

  http://www.evangeliumihirnok.net/Mabavit3b.html

  Mabavit 2006 1 délutáni megnyitó
  https://www.youtube.com/watch?v=OQs-y4_M7ng

  Mabavit 2006 2 péntek délután
  https://www.youtube.com/watch?v=SNI0UsYsvbc

  Mabavit 2006 3 péntek este
  https://www.youtube.com/watch?v=JF_HwlCqmUs

  Mabavit 2006 4 péntek esti hangverseny
  https://www.youtube.com/watch?v=FwPAfb7orKY

  Mabavit 2006 5 szombat délelőtt
  https://www.youtube.com/watch?v=txv7NdARaw4

  Mabavit 2006 7 szombat este
  https://www.youtube.com/watch?v=gauZ0hB_JNc

  Mabavit 2006 8 szombat esti koncert
  https://www.youtube.com/watch?v=MA6V7-kcOds

  Mabavit 2006 9 vasárnap délelőtt
  https://www.youtube.com/watch?v=jRbmM_Vk9nA

   

  Baptista világtalálkozó Nagyváradon – 2000

  https://www.baptist.hu/baptista-vilagtalalkozo-nagyvaradon/

 • A MABAVISZ misszionáriusa: Kelemen Szabolcs – Kárpátalja

  Bemutatkozás

  Kelemen Szabolcs a nevem, Marosvásárhelyen születtem és nőttem fel. Feleségem Kelemen Krisztina és egy gyermekünk van Dániel. 1998-ban tértem meg, később bemerítkeztem a Marosvásárhelyi Magyar Baptista Gyülekezetben, azután a Nagyváradi baptista teológián tanultam lelkipásztor szakon.
  2011. júliusában jöttünk Kárpátaljára, Ungvárra családommal együtt. A kárpátaljai misszióra a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége rendelt ki. Amikor a kárpátaljai szolgálati lehetőséget tudomásomra hozták gyorsan kellet dönteni felőle. Istenre figyelve úgy értettük meg feleségemmel együtt, hogy ez egy nyitott ajtó Isten részéről és elfogadtuk ezt a szolgálati lehetőséget. Azóta itt szolgálunk az Ungvári járásban Kárpátalján, Ukrajnában.

  Személyes bizonyságtételek:

  Kelemen Szabolcs a nevem, Marosvásárhelyen születtem. Református családban nőttem fel, 12 évesen eljártam kátéórákra, utána megkonfirmáltam az Alsóvárosi Református gyülekezetben 1992–ben, de az Úr Jézus Krisztust nem ismertem, mint Uramat és Megváltómat. 1996 februárjában hívott el egy barátom ifjúsági bibliaórára ugyanebbe a református gyülekezetbe, akkor kezdtem el olvasgatni a Bibliát is. Másfél évig jártam úgy ifjúsági alkalmakra meg istentiszteletekre, hogy még mindig távol voltam a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattól. 1997 októberében volt egy evangélizáció a gyülekezetben, és egy magyarországi igehirdető szolgált (†Dr. Hős Géza református lelkipásztor). Ezen az evangelizációs alkalmon szólított meg Isten. Az igehirdetések a Bartimeus történetéről szóltak és Isten világossá tette számomra, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, mert nélküle én is csak egy nyomorult vak koldus vagyok. Álmatlan éjszakáim is voltak a két hét alatt, amíg az evangélizáció tartott. A bűneim is rám nehezedtek, és ahogy a zsoltáríró írja vétkeim szüntelen előttem forogtak.
  Nagyon jól tudtam, hogy ha Krisztus nélkül élek, akkor a kárhozatra kerülök. A Bibliából is sok igét tudtam kívülről még a János 3,16-ot is de mégse volt Jézus Krisztus Uram és Megváltóm. Ezeken az alkalmakon megértetem azt is, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, de ameddig öt nem fogadom el személyes megváltómként addig mindaz, amit értem tett nem érvényes rám. Megértettem, hogy az életét áldozta fel értem, hogy bűneim miatt feszítették keresztre, hogy bűneim miatt halt meg a keresztfán azért, hogy megmentsen a kárhozattól, és új élettel ajándékozzon meg. Ezen az evangélizáción talált rám az Úr Jézus Krisztus, lettem az Ő gyermekévé, fogadtam el Őt Úrként és Megváltóként. Azóta az Ő gyermeke vagyok és van értelme meg célja az életemnek, tudom, hogy a halál után örökre vele leszek, mert Ő örök élettel ajándékozott meg, és tudom, hogy a bűneim is meg vannak bocsátva, mert Ő azokért halt meg a keresztfán. Mert az Ő vére minden bűntől megtisztít, és ha megvalljuk bűneinket Ő, hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztít minden hamisságtól.”

  Kelemen Krisztinának hívnak. Kisdobronyban élek a férjemmel és kisfiunkkal, akik Isten ajándékai a számomra. Tinédzserként fogadtam el az Urat. Hálás vagyok, hogy nem fárad el formálni engem. Optimista vagyok és igyekszem az életnek a szép oldalát látni, ebben a legnagyobb segítség az Istenbe vetett hitem és reménységem, hogy Ő az, Aki gondot visel rólam, Akihez mindig fordulhatok, Akinél nem kell időpontot kérnem-mindig van rám ideje – Akiben mindig és teljes mértékben bízhatom… és mindezt Jézus Krisztusért! Akkor a legszebb az élet, ha túlnézve a láthatókon Jézusra tekintek… szóval a Tőle kapott szabadság örömével élem a hétköznapokat (smiley) és készülök, hogy találkozzam Azzal, Aki megalkotott, és megváltott.

   

  Misszió az Ungvári Járásban

  Az ungvári járásban először Kisdobronyban indult misszió, 2005-től Kígyósról és Beregszászból, Zápszonyból, majd Ungvárról jártak ki a szolgálattevők, Molnár Ede, Cidor Lajos, Varga Attila, Nagy-Kasza Dániel, Kelemen Szabolcs lelkipásztor testvérek házi bibliaórákat tartani. Ungváron 2009-ben kezdődött a magyarok felé misszió, szintén házi bibliaóra keretében, id. Semancsik Slavik (az Ungvári Ukrán Baptista gyülekezet tagja) és Nehra Bálint, a Beregszászi Baptista Gyülekezet lelkipásztorának kezdeményezésére. Aztán dr. László Imre, az IMB misszionáriusa szolgált ebben a közösségben Nehra Bálint testvérrel együtt. 2011. júniusa óta Kelemen Szabolcs testvér végzi a lelkipásztori és plántáló munkát az Ungvári Járás missziós állomásain. 2012-ben családjával együtt Kisdobronyba költözött (előtte egy évet Ungváron laktak albérletben), ahol lehetőség nyílt egy egyházi ingatlan megvásárlására. Itt a magyarok között a Baptista misszió viszonylag újnak számit mivel az elmúlt rendszerben itt csupán egyetlen gyülekezet volt Nagydobronyban, amely a kommunizmus ideje alatt teljességgel megszűnt.

  Ungváron jelenleg az Ukrán Baptista Gyülekezet épületében tartjuk az összejöveteli alkalmat vasárnap délelőttönként, hétközben pedig házi bibliaóra működik az egyik gyülekezeti tag otthonában.

  Kisdobronyban mind felnőttek mind gyermekek, ifjak felé van missziós lehetőség, alkalom a szolgálatra. Itt heti rendszerességgel van egy házi bibliaóra, a gyermekek számára angol tanulással, kézimunkázással egybekötött Biblia tanulmányozás, vasárnap délutánonként istentisztelti alkalom. Nők felé való szolgálatban is szeretnénk nyitni, és karitatív szolgálatot is végzünk környező gyermekotthonok, illetve árvák családjai felé. Hisszük, hogy Isten különösen is a benne hívőkre bízta az árvákat és özvegyeket.
  Minden nyáron átlagosan két gyerekhetet tartunk. A tinédzser korosztályt célzó héten a The Grain Game misszió csapatával dolgozunk együtt. Ennek a missziónak az a módszere, hogy játékokon és tudományos kísérleteken keresztül tanít meg bibliai igazságokat. Ebben a közegben pedig a tinédzserek feloldódnak és nyitottak őszinte beszélgetésekre és az evangélium iránt is nyitottabbá válnak. A második gyerekhét általában a gyermek- és kis-tini korosztályt célozza meg. Ilyenkor általában a GyEK által kiadott bibliai leckéket használjuk, ugyanakkor van játék és kézimunkás tevékenység is. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy van nyitottság a gyermekekben az evangélium iránt és hisszük, hogy az elhintett ige életté lesz a számukra, és gyümölcsöt terem.

  Hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy az újonnan csatlakozott tagok révén több falu felé is nyitott és hisszük nyitni fog kapukat az Ungvári Járásban. 2015. őszén Koráthelmecen indult heti rendszerességgel egy házi bibliaóra, melynek az ungvári közösség tagjai adnak otthont. Az elmúlt öt évben Isten hat taggal ajándékozta meg a meglevő ungvári közösséget, érdekes módon többen a környező falvakból vannak, hisszük az Úr nyit kaput ezekhez a falvakhoz is. Imádkozunk azért, hogy Isten nyissa meg az emberek szívét, hogy megérthessék az evangéliumot és valóban az Úrral és az Úrnak éljenek.

  Az említett településeken heti rendszerességgel vannak istentiszteleti alkalmak, és évközben evangelizációk vagy hitmélyítő alkalmak. Ugyanakkor igyekszünk részt venni a TELEK találkozón, mely az erdélyi, magyarországi és kárpátaljai szolgálattevők közös alkalma. A TELEK találkozó keretében tavasszal egy hétvégét szolgálnak Kárpátalján erdélyi testvérek és ősszel egy hétvégét szolgálnak magyarországi és kárpátaljai testvérek Erdélyben. Szintén a TELEK mintájára évente szervezésre kerül a határ menti lelkipásztorok találkozója magyarországi és kárpátaljai részről.

  Szeretnénk hiteles bizonyságtevői lenni az Úr Jézus Krisztusnak és neki megnyerni embereket. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon megtéréseket a szolgálati területeken, és ő nyisson más ajtókat, ahol az evangéliummal szolgálhatunk az ő dicsőségére.